Digitaliseringen av marknaden för produktion och distribution av försändelser innebär ett stort förändringstryck för alla som verkar på denna marknad. E-handeln ökar snabbt samtidigt som brevvolymerna minskade med närmare 36 procent mellan 2000 och 2017. 

Statliga PostNord har, i likhet med de företag huvudmännen företräder, att hantera den snabba förändringen. För att bidra till ökad kunskap om hur marknaden för produktion och distribution av försändelser fungerar idag, samt hur PostNords framtida roll på denna marknad bör se ut, har Grafiska Företagen, SDR Svensk Direktreklam och 21 Grams gått samman i projektet Arena för framtidens distribution.

Arena för framtidens distribution syftar till att verka för ökad konkurrens och mångfald på de marknader där PostNord är verksamma. Det sker genom att bidra med kunskap och inspel under postlagsutedningen samt att anordna publika seminarier och andra aktiviteter. 

genom att göra inspel till den kommande postlagsutredningen.

2019 publicerade Arena för framtidens distribution rapporte

Initiativtagare