Brev till regeringen: Med anledning av EU-kommissionens beslut om otillåtet kapitaltillskott till Postnord

Till: Statsrådet Ibrahim Baylan, Näringsdepartementet

För kännedom: Ordförande i näringsutskottet Lars Hjälmered, Riksdagen

Med anledning av EU-kommissionens beslut om otillåtet kapitaltillskott till Postnord

 I början av september meddelande EU-kommissionen att två kapitaltillskott under 2017 från ägarna svenska och danska staten till Postnord är otillåtna. Beslutet från kommissionen innebär att Postnord måste betala tillbaka 400 miljoner svenska kronor till svenska staten och 267 miljoner svenska kronor till den danska staten.

Kommissionen konstaterar att kapitaltillskottet innebar Postnord fick en orättmätig ekonomisk fördel framför sina konkurrenter.

Huvudmännen för Arena för framtidens distribution består av företag och organisationer som verkar för ökad konkurrens och mångfald på de marknader där Postnord är verksamma.

Vi är starkt bekymrade över den bräckliga konkurrensen på många delar av postmarknaden.

Postnord kommenterade beslutet med att de avvaktar besked från ägarna hur återbetalningskravet ska hanteras och menade att Postnord ”naturligtvis betalar tillbaka om ägarna säger det.”(DN 13/9-21)

Ännu har inget besked lämnats från den regeringen i egenskap av ägarföreträdare om hur och när återbetalningen ska ske.

Att Postnord under lång tid disponerat och allt jämt disponerar stora summor kapital som man inte har rätt till utgör en snedvridning av konkurrensen. Vi är därför angelägna om att beloppen återbetalas snarast möjligt.

Mot denna bakgrund undrar vi när Postnord kommer att verkställa den återbetalningen av de kapitaltillskotten som EU-kommissionen förklarat som otillåtna.

Stockholm i oktober 2021

Håkan Malmros
Förbundsordförande, Fria postoperatörers förbund

Ravindra Parasnis
Vd, Grafiska företagen

Roland Tipner
Grundare, Svensk direktreklam (SDR)

Stefan Blomqvist
Vd, 21 Grams

Motion till riksdagen

Motion 2021/22:1997 av Anders Hansson (M)

 

Översyn av konkurrensförhållandena på den svenska postmarknaden

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn av konkurrensförhållandena på svenska postmarknad bör göras vari även förslag på konkurrensfrämjande åtgärder bör presenteras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Formellt avreglerades postmarknaden 1993, men likväl har Postnord en mycket dominerande ställning. I sin rapport; Svensk postmarknad 2021, konstaterar Post och Telestyrelsen (PTS) att statligt ägda Postnord under 2020 ökat sin marknadsandel och har idag närmare 80 % av marknadsandelen på brevmarknaden.

Genom systematisk integration av hela produktionskedjan har Postnord expanderat sin verksamhet till nya områden; morgontidningsdistribution, logistiktjänster, pakethantering, tryckeri, print- och kuverttjänster m.m. Rent företagsmässigt är detta självfallet ett klokt agerande, men syftet med ett statligt ägt bolag bör inte vara att konkurrera ut andra aktörer på marknaden. Till syvende och sist blir detta en fråga för ägarna, i detta fall staten, att ta ställning till.

År 2016 redovisade postlagsutredningen sin rapport SOU 2016:54 vari behovet av ökad konkurrens på postmarknaden betonades.

När regeringen tillsatte utredningen om den samhällsomfattande posttjänsten år 2020 utelämnades konkurrensfrågan helt. Visst kommer denna troligtvis beaktas, men likväl ingick det inte i utredarens uppdrag att utreda konkurrensen eller komma med förslag som kunde förbättra densamma.

En översyn av rådande konkurrensförhållande på postmarknaden bör, med anledning av ovanstående, göras och i samma uppdrag bör redovisas vilka konkurrensfrämjande åtgärder som bör vidtas i framtiden för en stärkt konkurrens på postmarknaden. Detta kan även innebär förslag på åtgärder avseende Postnords ägande och drift.

 

 

Anders Hansson (M)